Strateji, istenilen amaca nasıl ulaşılacağına dair soruların yanıtlandığı bir hazırlık aşaması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda markalaşmadan kişisel kariyere ve pazarlama faaliyetlerine kadar birçok konuda başarıya ulaşmak isteyen kişiler ya da kurumlar için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Strateji ve planlama çoğu zaman birbirine karıştırılsa da birbirinden farklı kavramlar oldukları ve planlamanın strateji içinde yer alan aşamalardan biri olduğu unutulmamalıdır. Pazarlama stratejisi de pek çok farklı aşamadaki stratejilerin bütününden oluşur.

Pazarın ve Rekabetin Analiz Edilmesi

Sektörle ilgili olarak makro-ekonomik göstergeler, dinamikler ve rekabet verilerinin içinde ilişki bulmak stratejinin ilk aşamasıdır. Stratejik pazarlama teknikleri de bu kapsamda yer alır.

  • Pazarın büyümesi ile faiz oranlarındaki düşüş arasında bir bağlantı var mı?
  • Kişi başı gelir ve ekonomik büyüme ile pazarın büyümesi arasında anlam ifade eden bir ilişki mevcut mu?
  • Hangi segmentteki ürünler gelecek vaat etmekte?
  • Değer bazlı büyümeye hacimsel büyüme de eşlik ediyor mu?

Bu sorulara verilecek cevaplarla oluşturulan pazar ve rekabet analizi, sonuçta size pazardaki fırsatları ve riskleri gösterir.

Özet olarak strateji oluşturmanın ve stratejik pazarlama tekniklerinin birinci adımı, mevcut olan durumun basit sorular ile objektif bir biçimde analiz edilmesidir.

Stratejik Gerekliliğin Hesaplanması

Vizyona ulaşabilmek adına stratejik gereklilikler, mutlak anlamda gerçekleştirilmesi gereken ana noktalardır. Bu noktalar birbirleri ardına değil, eş zamanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor olmalıdır. Büyüme, sadakat ve satış bir işletmenin başarısı için birbirini tamamlayan unsurlardır.

Risk değerlendirme ise, strateji oluştururken bir sonraki aşamada yapılması gerekli olan işlemdir. Özellikle de ülkemizdeki gibi kırılganlığı yüksek ekonomiler için büyük önem taşır. Risk değerlendirme işlemleri dört aşamada gerçekleşir.

  • Ülke ve dünya genelinde vizyonumuza zarar verebilecek olan ekonomik, siyasi sektöre ve rekabete dair verilerin taşıyabileceği risklerin tespit edilmesi.
  • Bu risklerin gerçekleşme ihtimallerinin düşük, yüksek ve orta olarak derecelendirmesi.
  • Öngörülen risklerin gerçek olması halinde bu risklerin vizyonumuza yapacağı etkinin yönetilebilir, kritik ve büyük etkiler şeklinde derecelendirilmesi.
  • Gerçekleşme ve ciddi bir etki yaratma ihtimali yüksek olan risklere karşılık alınacak olan tedbirlerin belirlenmesi.